Obec

Obec Hvozdnica s katastrálnym územím s rozlohou 873,44 ha (z ktorej výmera lesnej pôdy tvorí 328, 04 ha, t.j 37, 56% lesnatosti) sa rozkladá v dolnej časti rozšírenej doliny potoka Štiavník ústiaceho do vodnej nádrže Mikšová. Mimo južnej pozície obce konfigurácia terénu (povrchu) je tvorená Podjavorínckou vrchovinou v rozsahu od 310 do 600 m n. v., pričom stred obce hraničí od severovýchodu smerom k juhu s integrovanými obcami mesta Bytče, a to s Malou Bytčou, Mikšovou a Beňovom. Vo východnej časti medzi chotármi Malá Bytča a Mikšová je vklinené územie obce Predmier. Od juhu smerom na západ obce susedí Hvozdnica s obcami Podvážie, Jasenica, Stupné a Brvnište. Severnú hranicu medzi katastrom Hvozdnice a Štiavnika určuje priebeh toku Višňovky a toku Dehatníka. Obce Hvozdnica a Štiavník urbanisticky už vytvoril súvislý celok.
Administratívne je obec Hvozdnica začlenená do Žilinského kraja a je súčasťou okresu Bytča.