Úradná tabuľa

2. balík inflačnej pomoci

16. novembra 2022

Nariadenie č. 103 s účinnosťou od 29.10.2022 – o príspevky  je potrebné žiadať, vyplatia sa na základe žiadosti žiadosť je možné podať osobne, poštou, e-mailom žiadosť musí byť podaná najneskôr do 31.12.2022, na neskôr podané žiadosti sa neprihliada a nevydáva sa k nim žiadne oznámenie nárok má FO s trvalým alebo prechodným pobytom v SR – t.j. nie pre odídencov o splnení/nesplnené […]

Obec Hvozdnica zverejňuje zámer predaja pozemku

2. septembra 2022

Zámer predaja pozemku: Žiadateľ – Anton Kováč, Mária Kováčová, Hvozdnica 157– odpredaj obecného pozemku vedeného na Okresnom úrade Bytča, katastrálny odbor, k.ú. Hvozdnica pod č. parcely E 982/13 o výmere 124 m2 . Zámer predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa – dotknutý obecný pozemok je pre Obec Hvozdnica nevyužiteľný, jedná sa o bývalý náhon […]