2. balík inflačnej pomoci

Nariadenie č. 103 s účinnosťou od 29.10.2022 – o príspevky  je potrebné žiadať, vyplatia sa na základe žiadosti

 • žiadosť je možné podať osobne, poštou, e-mailom
 • žiadosť musí byť podaná najneskôr do 31.12.2022, na neskôr podané žiadosti sa neprihliada a nevydáva sa k nim žiadne oznámenie
 • nárok má FO s trvalým alebo prechodným pobytom v SR – t.j. nie pre odídencov
 • o splnení/nesplnené nároku dostane žiadateľ oznámenie
 • žiadosti sú zverejnené na stránke ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

INFLAČNÁ POMOC PRE NEZAOPATRENÉ DETI SO SÚDOM URČENÝM VÝŽIVNÝM DO resp. VRÁTANE 150 EUR
Pôjde o jednorazovú pomoc 100 eur na každé dieťa rodinám, kde sa rodič stará o jedno alebo viac nezaopatrených detí, na ktoré bolo súdom určené výživné. Nárok na túto formu pomoci vznikne len v prípade, že suma súdom určeného výživného na dieťa je najviac 150 eur.

 • jedná sa len o kategóriu nezaopatrených detí
 • žiadosť podá rodič neplnoletého nezaopatreného dieťaťa alebo plnoleté nezaopatrené dieťa
 • úrad neskúma, či výživné je alebo nie je platené, či sa vypláca NV
 • povinná príloha: posledné vykonateľné rozhodnutie súdu
 • ak má rodič viac detí, jednou žiadosťou požiada o inflačnú pomoc na viac detí

INFLAČNÁ POMOC PRE ODCHOVANCOV CENTIER PRE DETI A RODINY
Jednorazová dotácia vo výške 100 eur je určená pre plnoleté osoby, ktoré boli ako deti umiestené v centre pre deti a rodiny na základe rozhodnutia súdu (t.j. vykonávali pre ne opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v centre pre deti a rodiny na základe rozhodnutia súdu pobytovou formou) , ak sa im v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 skončilo poskytovanie starostlivosti dovŕšením plnoletosti (t.j. plnoletá osoba opúšťa centrum dovŕšením plnoletosti) alebo ak sa v rovnakom období ukončilo poskytovanie starostlivosti na základe dohody mladému dospelému v centre pre deti a rodiny.

 • netýka sa detí v resoc. programe
 • referent vyžiada z SPODaSK potvrdenie e-mailom /dátum ukončenia aj dôvod/
 • ak plnoletý zostáva v centre do 25 rokov – nemá nárok na dotáciu

INFLAČNÁ POMOC PRE OSOBY S UKONČENOU NÁHRADNOU RODINNOU STAROSTLIVOSŤOU
Jednorazová dotácia vo výške 100 eur má pomôcť osobám, ktorým bola ukončená náhradná rodinná starostlivosť z dôvodu dosiahnutia plnoletosti v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022.

 • žiadosť podá plnoleté dieťa
 • nepredkladajú sa žiadne podporné doklady a prílohy
 • pokiaľ bola PS dieťaťu predĺžená do dovŕšenia 19 rokov eku, žiadosť môže podať až po ukončení PS /19 rokov veku/, ak bola ukončená v danom intervale

https://www.upsvr.gov.sk/social-affairs-and-family/socialne-veci/2.-balik-inflacnej-pomoci.html?page_id=1222654