Aktuality

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

31. marca 2015

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov obec Hvozdnica ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom. Žiadateľ Vodohospodárske stavby – ekologický podnik a.s. […]

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

25. marca 2015

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov obec Hvozdnica ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom. Žiadateľ Vodohospodárske stavby –ekologický podnik a.s. požiadal […]

Stavba : „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča“

16. februára 2015

INFORMÁCIE PRE OBČANOV V súvislosti s prebiehajúcou výstavbou vodovodu a kanalizácie v obciach Kotešová, Veľké Rovné, Petrovice, Kolárovice, Hvozdnica, Štiavnik, v Bytči na Družstevnej ulici a miestnych častiach Hliník a Malá Bytča by sme chceli občanov informovať o postupe, ktorý je potrebné zo strany majiteľov nehnuteľností urobiť, aby im bolo v rámci stavby“ Zásobovanie vodou, […]

Výsledky komunálnych volieb 2014

24. novembra 2014

Dňa 22. novembra 2014 sa vo Hvozdnici konali komunálne voľby. Počet voľebných obvodov: 1 Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 914 Počet osôb, ktorým boli vydané obálky: 545 Výsledky volieb do Obecného zastupiteľstva vo Hvozdnici sú uvedené v nasledujúcich dokumentoch (Kliknutím na dokument sa zväčší): Zápisnicu miestnej voľebnej komisie si môžete stiahnuť tu.

Zriadenie živnostenského odboru na OÚ Bytča

10. októbra 2014

Okresný úrad Bytča na základe rozhodnutia prednostu Okresného úradu Žilina a súhlasného stanoviska MV SR zo dňa 19. augusta 2014, zriaďuje pracovisko s výkonom štátnej správy na úseku živnostenského podnikania k 1. októbru 2014 na dobu neurčitú so sídlom na Okresnom úrade Bytča. Na novozriadenom pracovisku bude realizovaná aj služba poskytovania výpisov z obchodného regirstra […]

Komunálne voľby 2014

6. októbra 2014

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 15. novembra 2014 Kandidáti na poslancov a starostu do Obecného zastupiteľstva vo Hvozdnici sú uvedení v nasledujúcich dokumentoch (Kliknutím na dokument sa zväčší):

Úspech dievčat z DFS Javorníček

28. apríla 2013

Dievčatá z DFS Javorníček pod vedením Anny Jakubíkovej ml. na krajskej súťažnej prehliadke detského folklóru Kubínske krpčeky získali prvé miesto v kategórií komorné choreografie s postupom na celoštátnu prehliadku, ktorá sa bude konať 1.-2. júna v Likavke. viac…

Výberové konanie na miesto riaditeľa Centra voľného času

31. októbra 2012

Obec Hvozdnica, zastúpená starostom obce Miroslavom Minárikom vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov […]