OPATRENIE OBCE HVOZDNICA V SÚVISLOSTI SO ŠÍRENÍM PRENOSNÉHO OCHORENIA COVID – 19 NA ÚZEMÍ OBCE HVOZDNICA

Obec Hvozdnica, zastúpená starostom obce Ing. Martinom Šimúnom, na základe Rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  zo dňa 9. 3. 2020 v zmysle § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z.z. a podľa § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v súvislosti so zákazom pre všetky fyzické osoby, fyzické osoby – podnikatelia a právnickým osobám organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej a inej povahy, v záujme obmedzenia stretávania sa osôb, ľudí a šírenia prenosného ochorenia v rámci preventívneho charakteru, s účinnosťou od 10. 3. 2020 do 23. 3. 2020 na území obce Hvozdnica a v organizáciách s pôsobnosťou obce Hvozdnica

Celé znenie si môžete prečítať tu: Opatrenie obce Hvozdnica – COVID-19