Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2016-2020

Obec Hvozdnica ako dotknutá obec oznamuje zverejnenie záverečného stanoviska „Programu odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2016-2020“, ktoré je prístupné na úradnej tabuli Obecného úradu, kde je možné do neho nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotovovať kópie počas úradných hodín Obecného úradu, a taktiež prostredníctvom elektronickej adresy: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-zilinskeho-kraja-na-roky-2016-2020

 

http://www.hvozdnica.sk/sk/uradna-tabula/2018/10/05/program-odpadoveho-hospodarstva-zilinskeho-kraja-na-roky-2016-2020/